SERVIS, REVÍZIE

Aby mohla byť garantovaná spoľahlivá funkcia systému, odporúča sa vykonávať pravidelné prehliadky, ktoré sú v zmysle STN EN 50131-7. Podľa uvedenej normy sú lehoty odborných skúšok a prehliadok EZS stanovené raz ročne.
Súčasťou odbornej prehliadky je zároveň vykonanie funkčnej skúšky a vyhotovenie správy o revízii v zmysle STN 33 1500. Takáto správa slúži ako doklad o funkčnosti EZS pre poisťovňu alebo prevádzkovateľa PCO (polícia, SBS a pod.)

 

SLUŽBA - ZMLUVNÝ SERVIS

Našim zákazníkom so službou ZMLUVNÝ SERVIS poskytujeme prednostný servisný zásah a to najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy.

Ďalšie výhody:

  • raz ročne vykonaná funkčná skúška s revíznou správou
  • zvýhodnená sadzba za servisné služby (znížená o 50%) 
  • poskytnutie náhradného zariadenia počas trvania vybavenia reklamácie
  • vykonanie hardvérovej profylaktiky všetkých komponentov systému raz za rok
  • poskytovanie nepretržitého bezplatného telefonického poradenstva 24 hodín denne
  • prednostný servisný zásah a to najneskôr do 48 hodín od nahlásenej poruchy 

Pre zákazníkov, ktorí nemajú servisnú zmluvu, servis a opravy budú vykonávané len v pracovnej dobe, v bežnej sadzbe, v najbližšom voľnom termíne.