Ochrana osobných údajov


GDPR - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1. LEDAR s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo tiež GDPR).
2. Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia a to konkrétne splnenia povinností úložných prevádzkovateľovi obecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

LEDAR s.r.o. je správcom osobných údajov, ktoré spracováva najmä za účelom prijatia tých najvyšších a najprísnejších štandardov na poli ochrany a nakladania s osobnými údajmi poskytujeme tieto základné informácie a zaväzujeme sa ich presadzovať v rámci fungovania spoločnosti, vo svojich interných záležitostiach i mimo spoločnosti, a to najmä v styku so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a tretími osobami.
kontaktná adresa správcu:
LEDAR s.r.o. Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava
telefon: +421908 171 992, e-mail : ledar@ledar.sk

VYHLÁSENIE SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV
"My, spoločnosť LEDAR s.r.o., so sídlom v Trnave, Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava, IČO 50867806, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro vložka č. 39887/T, ako správca spravujeme a zároveň spracovávame Vaše osobné údaje."

ZÁKLADNÉ TERMÍNY - VYSVETLENIE
ZABEZPEČENIE OCHRANY SÚKROMIA (SPRACOVANIE)
je akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou či už automatizovane ako je ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporiadanie, štruktúrovanie, organizácia, ukladanie, úpravy či zmeny, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, sprístupňovanie prenosom, šírenie či poskytovanie iným spôsobom, zoraďovanie alebo kombinovanie, blokovanie, mazanie alebo likvidácia. To zahŕňa aj ručné spracovanie osobných údajov v štruktúrovaných zložkách.OSOBNÉ ÚDAJE (ÚDAJE)
sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "subjekt údajov"); identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden, či viac špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
SPRÁVCA ÚDAJOV (SPOLOČNOSŤ)
je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie alebo členského štátu, môže toto právo určiť dotknutého správcu alebo osobitné kritériá jeho určenia.
SUBJEKT ÚDAJOV
je akákoľvek fyzická osoba, s ktorej osobnými údajmi sa nakladá.
SPRACOVATEĽ ÚDAJOV
je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra či akýkoľvek iný orgán spracúvajúci osobné údaje pre správcov údajov (spracovanie údajov prostredníctvom subdodávateľa).

Z AKÝCH PRINCÍPOV VYCHÁDZAME PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. spracovávame v súlade so zákonom a vždy otvorene - transparentne
2. používame pre konkrétny účel
3. spracovávame presné osobné údaje a iba v nevyhnutnom rozsahu
4. obmedzujeme odovzdávanie na nevyhnutne nutné
5. chránime a zabezpečujeme

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
Prevádzkovateľ firma LEDAR s.r.o. spracováva vaše osobné údaje v rozsahu:
• Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, miesto realizácie diela alebo služby, číslo OP, telefónne číslo, emailová adresa,
• Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, adresa sídla firmy, miesto realizácie diela alebo služby, telefónne číslo, emailová adresa,

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete a ku ktorým máme pevný právny titul.

ŽIADOSTI, CENOVÉ PONUKY A WEBOVÉ FORMULÁRE
• Meno a priezvisko, Názov firmy
• Bydlisko, sídlo firmy
• Telefónne číslo
• E-mail
• Adresa realizácie
NEWSLETTER
• E-mail
OBJEDNÁVKY
• Meno a priezvisko, Názov firmy
• Bydlisko, sídlo firmy
• Telefónne číslo
• E-mail
• Adresa realizácie
Vyššie spomenuté údaje slúži na komunikáciu s Vami, zaslanie cenovej ponuky alebo pre realizáciu diela alebo služby.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME AUTOMATICKY
1. Pri návšteve webových stránok o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr, dátum a čas prístupu na webové stránky. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu, či podobného prístroja. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu používateľovi ku konkrétnej osobe. K tomuto analytickému vyhodnoteniu využívame Google analytics od spoločnosti Google Inc. Tieto poznatky potom používame na vylepšenie funkčnosti a prehľadnosti našich stránok.
2. Google Analytics
Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služby spoločnosti Google Inc. Kompletné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
3. COOKIES
Na našich webových stránkach používame súbory „cookies“, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk Vášho počítača. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďuje informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby, ani IP adresy

Pokiaľ si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastavaniach Vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku Vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornený.

PREČO SA ZHROMAŽĎUJÚ A SPRACÚVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE.
Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov a pre uvedené účely:
• Spracovanie a doručenie objednávky
• Vypracovanie cenovej ponuky
• Ponuka služieb
• História nákupu
• Zlepšovanie našich služieb
• Hodnotenie našich služieb a produktov
• Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci

PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM
V týchto prípadoch odovzdávame Vaše osobné údaje tretím subjektom
• Obchodné oznámeniami - v pripade rozosielanie obchodných oznámení (newsletter) využívame sub-spracovateľov. Sub-Spracovateľ je viazaný mlčanlivosťou a Vaše údaje nemožno použiť na žiadne ďalšie účely. Je povinný dodržiavať rovnaké povinnosti, Ako dodržiavame my.
• Fakturácia, účtovníctvo: Tommo, s.r.o. 91901 Suchá nad Parnou 715

AKO DLHO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
• Po dobu trvania zmluvného vzťahu
• Osobné údaje, ku ktorým bol udelený súhlas po dobu 60 mesiacov, alebo do odvolania súhlasu
• Osobné údaje pre zasielanie newslettera po dobu 60 mesiacov, alebo do odvolania súhlasu. Pre odvolanie súhlasov môžete využiť odkaz v zaslanom obchodnom oznámení alebo zaslanie na zrušenia odberu newslettera
• Počas doby ktorej nám ukladá zákon či právne predpisy. (Napr. u daňových dokladov je doba minimálne 10 rokov)ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
V našej spoločnosti sú Vaše osobné údaje zabezpečené ako po technickej, tak po organizačnej stránke. Naše zabezpečenia sú pravidelne aktualizované a zdokonaľované.

VAŠE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
• Právo doplniť a upraviť osobné údaje
• Právo na prístup k údajom
• Právo na vymazanie osobných údajov
• Právo na obmedzenie spracovania
• Právo na námietku
• Právo na vysvetlenie a podanie sťažnosti
• Právo na prenesenie údajov

PRÁVO DOPLNIŤ A UPRAVIT OSOBNÉ ÚDAJE
V prípade, že sa domnievate, že údaje, ktoré spracúvame, sú chybné alebo neúplné, môžete ich upraviť, resp. doplniť.

PRÍSTUP
Na základe Vašej žiadosti Vám zašleme prehľad Vašich osobných údajov a tieto informácie
• Na aké účely spracúvame Vaše údaje
• Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov
• Doba, po ktorú budú Vaše údaje uložené
• Či môžete požadovať opravu alebo vymazanie, obmedzenia spracovania alebo vzniesť námietku
• Informácie o zdroji osobných údajov

VYMAZANIE
Môžete nás požiadať, aby sme údaje o Vás vymazali (nedotkne sa údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať, pre obhajobu našich právnych nárokov), záloh našich systémov a záloh našich dodávateľov technológií.
Máte právo na vymazanie v týchto prípadoch:
• Nie sú už potrebné na účely, ku ktorým nám bol udelený súhlas
• Odvolal ste svoj súhlas a neexistuje žiadny právny dôvod na ich zachovanie
• Osobné údaje sú spracované nezákonne
• Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
• Ide o osobné údaje osoby mladšie ako 16 rokov

VZNESENIE NÁMIETKY
Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade existencie konkrétnych dôvodov môžete namietať.

OBMEDZENIA SPRACOVANIA
Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov
• Rozporujete presnosť Vašich osobných údajov
• Spracovávame Vaše osobné údaje protiprávne
• Nepotrebujeme osobné údaje pre účely spracovania
• Bola vznesená námietka
PRESNOSŤ OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
Prenosnosťou osobných údajov je právo subjektu, ktorého podstatou je možnosť za určitých podmienok získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré spoločnosti poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať údaje inej spoločnosti - správcovi.


AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE OTÁZOK A NEJASNOSTÍ
Ak máte akýkoľvek dotaz alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade so zákonom, tak sa môžete obrátiť na našu spoločnosť na e-mail ledar@ledar.sk alebo môžete kontaktovať príslušný Úrad na ochranu osobných údajov,
Odkazy na legislatívu
• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
• Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
OTÁZKY VEREJNOSTI
Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk .
Telefonický kontakt na podateľňu úradu
+421 2 32 31 32 14