POŽIARNE SYSTÉMY

Elektrický požiarny systém - EPS

Ide o zariadenie patriace do kategórie požiarno-technických zariadení, ktoré slúži na rozpoznanie príznakov dymu, horenia a následné akustické a optické varovanie. Toto zariadenie, okrem iného, môže mať za úlohu aj odblokovanie únikovej trasy uvoľnením elektromagnetu na dverách, či uvoľnenie turniketov a iných bariér, ktoré by mohli zamedziť plynulej evakuácii osôb. EPS dokáže aktivovať ventilačný systém, či systém na likvidáciu požiaru. Zároveň spúšťa hlasovú signalizáciu požiaru - HSP na evakuáciu osôb. 

Hlasová signalizácia požiaru- HSP

Pri EPS je opäť možná nadstavba spojená s Hlasovou signalizáciou požiaru, čím sa zabezpečí jednoduchá a pokojná evakuácia osôb z objektu. Úlohou je skoré varovanie osôb pred vznikajúcim požiarom.
Ďalšou oblasťou využitia ozvučenia objektov je komerčná oblasť. Profesionálne ozvučenie sa využíva vo verejných priestoroch pre vysielanie reklamných spotov, zábavných programov, hudby a k príležitostným hláseniam objektov, kongresových hál, hotelov či obchodných centier.
 
 

Pravidelné kontroly

Pri systémoch EPS a HSP sa musia vykonávať odborné skúšky a odborné pravidelné prehliadky podľa Vyhlášky MV SR č.726/2002. Zabezpečíme systémy od projektu cez montáž, servis až po pravidelné kontroly.